.

Άρθρο 11
Σύγκρουση συμφερόντων, απόρρητο

1. Τα μέλη των οργάνων και το προσωπικό του Ιδρύματος αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλη του Ιδρύματος έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ή φαίνεται ότι επηρεάζουν την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα των μελών του Ιδρύματος νοούνται οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήματα υπέρ των ιδίων, των οικογενειών τους ή άλλων συγγενών τους μέχρι δευτέρου βαθμού. Επίσης, τα μέλη της Γ.Σ., του ΕΣ και το προσωπικό του Ιδρύματος έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας σχετικά με τις υποθέσεις του Ιδρύματος και δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Τα θέματα της παρούσας παραγράφου εξειδικεύονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ιδρύματος.

2. Τυχόν παράβαση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου από μέλος της Γ.Σ., του ΕΣ, από τον Διευθυντή ή τους Αναπληρωτές ή από το προσωπικό του Ιδρύματος συνιστά σοβαρό παράπτωμα και συνιστά λόγο παύσης από τη θέση του.