.

Άρθρο 13
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ακολουθείται η εξής διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων των μελών της Γ.Σ., του ΕΣ και του Διευθυντή:

α. Εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με απόφαση του Υπουργού συγκροτείται πενταμελής (5μελής) Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας και κύρους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτής. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Επιστημονική Επιτροπή εξειδικεύει τα προσόντα των μελών του ΕΣ και του Διευθυντή σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9 αντιστοίχως. Βάσει των κριτηρίων αυτών, δημοσιεύει προσκλήσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το ΕΣ και τον Διευθυντή του Ιδρύματος. Μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων, η Επιστημονική Επιτροπή παύει αυτοδικαίως να υφίσταται.

γ. Τα μέλη της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης προέρχονται από τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και τους φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε τέσσερα (4) τουλάχιστον ερευνητικά προγράμματα στις δράσεις του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 «Θαλής», «Αριστεία I», «Αριστεία II», στις εθνικές δράσεις του ERC Grant Schemes ή σε πρόγραμμα του «Horizon 2020».

Τα Α.Ε.Ι. και οι φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/ 2014, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την εκπαίδευση ή/και την έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες επιλέγουν μέλος για τη Γ.Σ. του Ιδρύματος εφόσον συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε δύο (2) τουλάχιστον ερευνητικά προγράμματα στις δράσεις του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 «Θαλής», «Αριστεία I», «Αριστεία II», στις εθνικές δράσεις του ERC Grant Schemes ή σε πρόγραμμα του «Horizon 2020».

Ο Υπουργός, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ενημερώνει τους φορείς που πληρούν το ανωτέρω κριτήριο για την υποχρέωσή τους να επιλέξουν, εντός ενός (1) μηνός, ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, για τη Γ.Σ. του Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος. Η θητεία των μελών της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης λήγει στις 30.6.2018.

2.α. Έως τη συγκρότηση της προσωρινής Γ.Σ., του ΕΣ και το διορισμό του Διευθυντή του Ιδρύματος και το αργότερο έως τις 31.1.2017, ο Υπουργός διενεργεί όλες τις απαραίτητες πράξεις για τη στέγαση του Ιδρύματος, για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, την έκδοση των απαραίτητων προκηρύξεων και τη σύναψη συμβάσεων και ασκεί προσωρινώς τις λοιπές αρμοδιότητες των οργάνων αυτών που είναι απολύτως αναγκαίες για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας του Ιδρύματος. Από τη συγκρότηση ή το διορισμό του κάθε οργάνου ξεχωριστά, μεταφέρονται αυτοδικαίως σε αυτό οι προβλεπόμενες με τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες, τις οποίες παύει να ασκεί ο εποπτεύων Υπουργός.

β. Έως τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Ιδρύματος.