.

Άρθρο 15

Η διάταξη του άρθρου εικοστού ένατου του Ν. 4411/ 2016 (Α΄ 142) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης, που εφαρμόζεται για τις προμήθειες του Δημοσίου, ανατίθεται απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος η προμήθεια ταινιών φορολογίας καπνού. Για την ανάθεση της προμήθειας του προηγούμενου εδαφίου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οι διαστάσεις, ο χρωματισμός, οι ενδείξεις και τα λοιπά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού θα οριστούν με τη σύμβαση που θα υπογραφεί έως την 31.10.2016 μεταξύ του Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος. Νόμιμος εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου για την υπογραφή της σύμβασης του παρόντος άρθρου είναι ο ασκών τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των υπαγομένων σε αυτήν υπηρεσιών, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.

2. Οι νέες ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού θα τεθούν σε κυκλοφορία από την 1.1.2017. Οι παλαιές ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού θα διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και το αργότερο μέχρι 31.1.2017».