.

Άρθρο 19

1. Από 1.12.2016 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως:

α) Των Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι (20).

β) Των Εισαγγελέων Εφετών κατά τρεις (3), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε σαράντα οκτώ (48).

γ) Των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν σαράντα δύο (142).

2. Από 1.1.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως:

Των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά πέντε (5), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε διακοσίους πενήντα ένα (251).

3. Από 1.6.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών διοικητικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως:

α) Των Προέδρων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα τρεις (73).

β) Των Εφετών κατά οκτώ (8), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε διακοσίους πενήντα οκτώ (258).

4. Από 1.1.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών διοικητικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως:

Των Παρέδρων - Πρωτοδικών κατά οκτώ (8), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πεντακοσίους δέκα (510).