.

Άρθρο 20
Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για θέματα μετεγγραφών Α.Ε.Ι.

1. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76) μετά τη λέξη «ανωτέρω» και πριν από τη λέξη «κατηγορίας» προστίθεται η λέξη «πρώτης» και προστίθενται λέξεις ως εξής: «και 10% της ανωτέρω δεύτερης κατηγορίας».

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76) οι λέξεις «της ανωτέρω παραγράφου» και ο αριθμός επτά «7» αντικαθίστανται ως εξής: «των ανωτέρω παραγράφων 7 και 8».

3. Στο άρθρο 77 του Ν. 4386/2016 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Οι περιπτώσεις του παρόντος άρθρου εξετάζονται από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/ 2015».