.

Άρθρο 21
Ρύθμιση θεμάτων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Τα εδάφια γ’ έως και ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 4415/2016 (A΄ 159), καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.