.

Άρθρο 22
Ρύθμιση θεμάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Το άρθρο 77 «Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης» του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) αντικαθίσταται και ισχύει από τη θέση σε ισχύ του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ως ακολούθως:

«Άρθρο 77
Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

1. Προστίθεται παράγραφος 36 στο άρθρο 39 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 159) ως ακολούθως:

«36. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4142/2013, «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83), στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης που μετονομάζονται χωρίς μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, που μετονομάζονται ή συγχωνεύονται με παράλληλη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου ή αύξηση του αριθμού των εξαμήνων φοίτησης, να λάβουν τον τίτλο σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία, ύστερα από την παρακολούθηση, εξέταση και επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων, που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος».

2. Στην παρ. 28 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (Α΄ 141) στο τέλος της περίπτωσης α’ προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016».

3. Στην παρ. 28 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (Α΄ 141) στο τέλος της περίπτωσης γ’ προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016».

4. Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται στο τέλος εδάφιο, ως ακολούθως:

«Μόνιμοι επίκουροι καθηγητές ΤΕΙ που εξελίχθηκαν μετά τις 6.9.2011 σε αυτή τη βαθμίδα από τη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα να ζητήσουν μετά από τρία (3) έτη από το διορισμό τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Αν δεν εξελιχθούν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παραμένουν στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή έως τη λήξη της θητείας τους και η ανανέωση της θητείας τους και η περαιτέρω εξέλιξή τους διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) μετά τη λέξη «μέχρι» και πριν από το κόμμα «, » η ημερομηνία «31.12.2016» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2018».

3.α. H παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ως εξής:

«3) Για τους Καθηγητές Εφαρμογών που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με το εδάφιο δ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (Α΄ 114), εφόσον, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης μετατροπής της θέσης του ενδιαφερομένου από το οικείο πενταμελές εκλεκτορικό σώμα του εδαφίου δ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/ 2001 (Α΄ 114). Η παρούσα διάταξη αφορά όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν έως τη δημοσίευση του παρόντος. Οποιαδήποτε διαδικασία μετατροπής προσωποπαγούς θέσης Καθηγητή Εφαρμογών σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή σε εφαρμογή της ίδιας διάταξης που στηρίζεται σε μεταγενέστερη της ως άνω ημερομηνίας αίτηση είναι αυτοδίκαια άκυρη».

β. Η διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159) καταργείται από τότε που ίσχυσε.