.

Άρθρο 23

Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 4258/2014, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Υπέρβαση του ποσού αυτού επιτρέπεται μέχρι ύψους 15 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων αναγκαίων εργασιών και δοκιμών για την πιστοποίηση και την επιχειρησιακή ένταξη των Υ/Β».