.

Άρθρο 24

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3717/2008 (Α΄ 239), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζεται η διαδικασία με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να συμμετέχει στην ικανοποίηση των πιστωτών, σύμφωνα με τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας αυτής».