.

Άρθρο 26

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 69 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Ομότιμοι Καθηγητές των Α.Ε.Ι. δύναται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων ή να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα».