.

Άρθρο 27

Το άρθρο 87 του Ν. 4413/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την υλοποίηση των διατάξεων του Π.δ. 100/2013 (Α΄ 135) με τίτλο «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας - Ίδρυση Σχολής - Ίδρυση Τμήματος - Συγχώνευση Σχολών - Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας» σύμφωνα με τις οποίες το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των συγχωνευόμενων Τμημάτων για λόγους διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης των σπουδών των σπουδαστών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, που συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Ηλεκτρολογίας της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, δημιουργώντας το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα, οι σπουδαστές από τη δημοσίευση του νόμου, δύνανται να παρακολουθούν και να δίνουν τις προβλεπόμενες εξετάσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Χαλκίδα».