.

Άρθρο 44
Διάρθρωση Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά

Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά διαρθρώνεται στις κάτωθι οργανικές μονάδες:

α. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα.

β. Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης.

γ. Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης και Εξειδίκευσης.