Άρθρο 53
Προσαρμογή ορίων ηλικίας

Όπου στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 74 του νόμου 3863/2010 (Α’ 115), ως ισχύει, αναφέρεται το πλαίσιο ηλικίας «55 έως 64 ετών», αυτό αντικαθίσταται με «55 έως 67 ετών».