.

Άρθρο 58
Ερμηνευτική διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 3518/2006 (Α’ 272)

Η αληθής έννοια των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του Ν. 3518/2006 είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ως προσωρινοί αναπληρωτές από τους ίδιους πίνακες, από τους οποίους προσλαμβάνονται οι ωρομίσθιοι της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2336/1995 (Α’ 189), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2643/1998 (Α’ 220) και ισχύει, όσον αφορά την πρόσληψή τους διέπονται από το ίδιο νομικό καθεστώς, το οποίο διέπει τους ως άνω ωρομίσθιους.