.

Άρθρο 60

Η ισχύς των συμβάσεων μεταξύ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (Α’ 16) και του υπηρετούντος σε αυτά επικουρικού προσωπικού, που έχει λήξει από 1.8.2016 ή/και λήγει από τις 30.9.2016 και μετά, παρατείνεται μέχρι τις 30.9.2017, εφόσον υφίστανται εξαιρετικές ανάγκες και υπό τον όρο της κάλυψης της ως άνω δαπάνης από τους οικείους προϋπολογισμούς των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας.