.

Άρθρο 59
Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των δικαιωμάτων στα ακίνητα που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού

1. Στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013 (Α’287), μετά τη φράση «στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)» προστίθεται η φράση: «και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)».

2. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016.