.

Άρθρο 62

Η προθεσμία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α’ 94) παρατείνεται μέχρι την 30ή Ιουνίου του έτους 2017. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.10.2016.