.

Άρθρο 67

Παρατείνεται αυτοδικαίως έως 31.12.2017, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 21/2013 διοικητική σύμβαση που αφορά στο έργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (S.L.A.) Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του ΟΠΣ-ΙΚΑ, των παρεχόμενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μέσω διαδικτύου προς τους πολίτες και φορείς, καθώς και παροχή υπηρεσιών συναφών έργων». Η σύμβαση λήγει αυτοδικαίως και πριν το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, τη δήλη ημέρα κατά την οποία θα υπάρξει κατακύρωση του ιδίου αντικειμένου στο πλαίσιο της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας στον ΕΦΚΑ, ως καθολικό διάδοχο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.