.

Άρθρο 68
Έκτακτη επιχορήγηση πιστοποιημένων φορέων Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας

1. Οι Περιφέρειες δύνανται να επιχορηγούν αποκλειστικά εντός του έτους 2016, ειδικώς πιστοποιημένους φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 2646/1998 (Α’ 236), που επιχορηγήθηκαν μέσω των οικείων Περιφερειών από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2291) το έτος 2015, υπό τον όρο της τήρησης του συνολικού ανώτατου ορίου των ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων ανά Περιφέρεια.

2. Το συνολικό ποσό της έκτακτης επιχορήγησης της προηγούμενης παραγράφου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής επιχορήγησης, που κατανεμήθηκε από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έτος 2015 προς την οικεία Περιφέρεια.

3. Η επιχορήγηση του παρόντος άρθρου παρέχεται, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που ισχύει και εφαρμόζεται για την επιχορήγηση των ειδικώς πιστοποιημένων φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Απαιτούνται, επιπλέον, η σύνταξη και η υποβολή ισολογισμού, όπως διαλαμβάνεται στις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Α’ 251), ελεγμένου από ορκωτό ελεγκτή.