.

Άρθρο 70
Εξαίρεση των δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 παρ. 1 του Ν. 3986/2011

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του Ν. 3845/2010 (Α’ 65) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ο δικαιούχος «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 παρ. 1 του Ν. 3986/2011 (Α’ 152) για όσο χρόνο αυτός απασχολείται δυνάμει της ως άνω επιταγής.»