.

Αριθμ. Πρωτ.: Ε33/1587/3.11.2016
Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές.

ΣΧΕΤ.: Ε33/1134/1.7.2016 Γενικό Έγγραφο.

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ. πρωτ. Φ.80000/οικ.42724/1641/25.10.2016, έγγραφο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο γνωστοποιείται η εφαρμογή των πάγιων ρυθμίσεων (άρθρο 4, παρ.2 του ν.2556/97, όπως ισχύει και Υ.Α. Φ14/οικ.333/6-3-1998, ΦΕΚ 272Β/18-3-1998) που αφορούν την αναστολή καταβολής των τρεχουσών εισφορών και τη ρύθμιση σε δόσεις των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., καθώς και των φορέων των οποίων οι οφειλέτες έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο., επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις αποδεδειγμένα πληγείσες περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και εφαρμογή των οδηγιών του σχετικού Γενικού Εγγράφου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Δ.Χ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ