.

ΔΔΘΤΟΚ Β 1159739 ΕΞ 4.11.2016
Κοινοποίηση Απόφασης 1/2016 της Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 19ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 3 της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τον πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών ούτως ώστε να αποκτούν χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων ορισμένες κατηγορίες προϊόντων τα οποία κατασκευάζονται σε εξειδικευμένες ζώνες ανάπτυξης και σε βιομηχανικές περιοχές και συνδέονται με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους Σύρους πρόσφυγες και τους Ιορδανούς 

Σχετ.:α) Η αριθ. Δ990/528/23-07-2002 ΔΥΟΟ (Κοιν/ση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας).

β) Η αριθ. Δ 1279/762/10-08-2006 ΔΥΟΟ. (Κοιν/ση της Απόφασης 1/2006 για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου 3 της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας, για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους Διοικητικής Συνεργασίας).

γ) Η αριθ. Δ 941/559/30-05-2006 ΔΥΟΟ. (Κοιν/ση της Πανευρωμεσογειακής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών).

Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την Απόφαση 1/2016 της Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 19ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση των διατάξεων του πρωτοκόλλου 3 (κανόνες καταγωγής) της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Η αναφερόμενη Απόφαση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L233/30-08-2016).

Β. Επί της Απόφασης 1/2016 της Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 19ης Ιουλίου 2016 επισημαίνονται κυρίως τα κατωτέρω:

Η Ιορδανία υπέβαλε προτάσεις στη διεθνή κοινότητα για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης για την αντιμετώπιση, σε οικονομικό επίπεδο, της κρίσης των σύρων προσφύγων και, στο πλαίσιο αυτό, υπέβαλε συγκεκριμένο αίτημα στις 12 Δεκεμβρίου 2015 για τη χαλάρωση των κανόνων καταγωγής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας, ώστε να ενισχυθούν οι εξαγωγές της Ιορδανίας προς την Ένωση και για τη δημιουργία πρόσθετων ευκαιριών απασχόλησης, ιδίως για τους Σύρους πρόσφυγες, καθώς και τους Ιορδανούς.

Στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης για την παροχή στήριξης στη Συρία και στην περιοχή, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 4 Φεβρουαρίου 2016, η Ιορδανία εξέφρασε την πρόθεσή της να προωθήσει τη συμμετοχή των σύρων προσφύγων στην επίσημη αγορά εργασίας της Ιορδανίας και, στο πλαίσιο αυτό, να εξασφαλίσει 50.000 θέσεις εργασίας στους σύρους πρόσφυγες μέσα σε ένα έτος από τη διάσκεψη και έθεσε ως γενικότερο στόχο την αύξηση του αριθμού αυτού στις περίπου 200.000 θέσεις εργασίας κατά τα προσεχή έτη.

Για το σκοπό αυτό ζήτησε μία προσωρινή παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανόνες καταγωγής που θα επιτρέπει για ορισμένα προϊόντα που παράγονται στην Ιορδανία να υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρούς κανόνες καταγωγής για τον καθορισμό της προτιμησιακής μεταχείρισης κατά την εισαγωγή στην Ένωση (από ό,τι θα ίσχυε σε διαφορετική περίπτωση). Η χαλάρωση των κανόνων καταγωγής βέβαια θα υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι η παροχή επιφυλάσσεται στους εξαγωγείς που συμβάλλουν στις προσπάθειες της Ιορδανίας για την απασχόληση σύρων προσφύγων. Το παράρτημα της παρούσας απόφασης ισχύει για προϊόντα που παράγονται σε μονάδες παραγωγής που βρίσκονται σε εξειδικευμένες ζώνες ανάπτυξης και βιομηχανικές περιοχές εντός της Ιορδανίας και συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους σύρους πρόσφυγες και για τον ιορδανικό πληθυσμό.

Στα πλαίσια της προαναφερθείσης παρέκκλισης, το πρωτόκολλο 3 παράρτημα II της συμφωνίας θα πρέπει, να τροποποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί ο κατάλογος των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών, προκειμένου να αποκτούν τα προϊόντα αυτά χαρακτήρα καταγωγής. Αυτός ο συμπληρωματικός πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων θα βασίζεται στους κανόνες καταγωγής που εφαρμόζει η Ένωση για εισαγωγές από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων.

Υπάρχει η δυνατότητα να αναστέλλεται προσωρινά η εφαρμογή του παραρτήματος της παρούσας απόφασης, (που θεσπίζει συμπληρωματικό πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων σε σχέση με συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής), εφόσον 1) η εν λόγω μονάδα δεν πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 1.1 του παραρτήματος της παρούσας απόφασης και 2) όσον αφορά οποιαδήποτε από τα προϊόντα που απαριθμούνται στο άρθρο 2 του παραρτήματος της παρούσας απόφασης και τα οποία εισάγονται σε τέτοιες αυξημένες ποσότητες και υπό τέτοιες προϋποθέσεις που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημίες στους ενωσιακούς παραγωγούς παρόμοιων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, σε ολόκληρο το έδαφος ή σε μέρος του εδάφους της Ένωσης, ή σοβαρές διαταραχές σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας της Ένωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 26 της συμφωνίας.

Άρθρο 1 

Το παράρτημα II του πρωτοκόλλου 3 [σχετικό (β)] , το οποίο περιλαμβάνει τον πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών, ούτως ώστε το προϊόν που κατασκευάζεται να αποκτά τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος, τροποποιείται και συμπληρώνεται από το παράρτημα Π(α) του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας, το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2 

Το παράρτημα ΙΙ(α) του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας, το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, καθορίζει τους όρους εφαρμογής και τον πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών, προκειμένου τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και που συνδέονται με την πρόσθετη απασχόληση των σύρων προσφύγων να αποκτούν τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος.

 • Το παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
 • Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της από την επιτροπή σύνδεσης (19-07-2016). Εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Γ. Επί του Παραρτήματος ΙΙ(α) - Προσάρτημα στον πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών, ούτως ώστε το προϊόν που κατασκευάζεται να αποκτά τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος, της Απόφασης, επισημαίνονται κυρίως τα κατωτέρω:

Άρθρο 1:

 • Οι κανόνες του παραρτήματος ΙΙ (α) μπορούν να εφαρμοστούν αντί των κανόνων του παραρτήματος ΙΙ όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις:1) η απαιτούμενη επεξεργασία ή η μεταποίηση πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις παραγωγής που βρίσκονται σε καθορισμένες ζώνες ανάπτυξης και βιομηχανικές περιοχές.
  2) κάθε εγκατάσταση παραγωγής που βρίσκεται σε καθορισμένες ζώνες ανάπτυξης και βιομηχανικές περιοχές στις οποίες γίνεται η επεξεργασία ή μεταποίηση των προϊόντων, περιέχει ένα ποσοστό 15% των προσφύγων από τη Συρία κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος παραρτήματος και σε τουλάχιστον 25% από η αρχή του τρίτου έτους.
 • Οι αρμόδιες αρχές της Ιορδανίας παρακολουθούν την τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων και χορηγούν στον εξαγωγέατων προϊόντων που πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις αριθμό έγκρισης και ανακαλούν αμέσως τον εν λόγω αριθμό έγκρισης, όταν οι εν λόγω προϋποθέσεις δεν πληρούνται πλέον.
 • Το Άρθρο 1 (8) του Παραρτήματος, ορίζει ότι σε περίπτωση που η Ιορδανία πετύχει το στόχο της έκδοσης περίπου 200.000 αδειών εργασίας σε Σύριους πρόσφυγες, τα συμβαλλόμενα μέρη θα εξετάσουν περαιτέρω απλουστεύσεις στο παράρτημα II (α).
 • Σχετικά με τη διασάφηση εισαγωγής στην ΕΕ, η Γενική Διέυθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης έχει δημιουργήσει ένα νέο κωδικό έγγραφο προέλευσης (U063) για τον προσδιορισμό του νέου πιστοποιητικού καταγωγής. Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον κωδικό, ανεξάρτητα από το αποδεικτικό καταγωγής που μπορεί να είναι EUR.1, EUR-MED, δήλωση τιμολογίου ή δήλωση τιμολογίου EUR-MED.
 • Ο διασαφιστής χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο κωδικό κατά τη στιγμή της υποβολής δήλωσης.
 • U063 = Απόδειξη προέλευσης που περιέχει την ακόλουθη δήλωση στα αγγλικά:«Derogation - Annex II(a) of Protocol 3 - name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan» ήτοι «Παρέκκλιση - Παράρτημα ΙΙ (α) του πρωτοκόλλου 3 - όνομα της Ζώνης Ανάπτυξης ή Βιομηχανικής Περιοχής και τον αριθμό της άδειας που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές της Ιορδανίας».
 • Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο κωδικός U063 στο αποδεικτικό καταγωγής, σημαίνει de facto ότι η προτιμησιακή μεταχείριση ζητείται κατά την εισαγωγή στην ΕΕ βάσει των κανόνων του καταλόγου που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του πρωτοκόλλου 3 της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας. Όπως αναφέρθηκε, με την εν λόγω Απόφαση προστέθηκε το Παράρτημα ΙΙ (α) στο πρωτόκολλο 3, το οποίο περιέχει προσθήκη στη λίστα κανόνων που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ του πρωτοκόλλου 3. Επισημαίνεται ότι, δεν έχει γίνει σύνδεση της Ιορδανίας με την πανευρωμεσογειακή σύμβαση, και οι διατάξεις του πρωτοκόλλου 3 (κανόνες καταγωγής) και το Παράρτημα ΙΙ εξακολουθούν να ισχύουν (σε περίπτωση μη χρήσης του κωδικού U063, όπως αναφέρθηκε).
 • Ωστόσο, στην πράξη, η Απόφαση μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο όταν οι Ιορδανικές Αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα για τη χορήγηση των αριθμών αδειών στους εξαγωγείς.
 • Η εν θέματι Απόφαση συζητήθηκε και στην 2η Επιτροπή της Ομάδας Τελωνειακών Εμπειρογνωμόνων - Τομέας Καταγωγής, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 στις Βρυξέλλες όπου σύμφωνα με την αρ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1149057 ΕΞ 2016/1710-2016 έκθεση υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, γίνεται γνωστό ότι δεν έχουν ακόμη χορηγηθεί αριθμοί αδειών στους εξαγωγείς από τις Αρχές της Ιορδανίας ώστε να ξεκινήσει η πρακτική εφαρμογή της Απόφασης. Σύμφωνα με την έκθεση, οι Ιορδανικές Αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι προετοιμάζουν ένα δικτυακό τόπο (website) όπου θα καταχωρούνται οι βιομηχανίες που θα περιλαμβάνονται στην Απόφαση καθώς επίσης προετοιμάζουν και τις διοικητικές οδηγίες που θα δώσουν στους εξαγωγείς τους. Οι Ιορδανικές Αρχές τόνισαν ότι από την ημερομηνία χορήγησης του πρώτου αριθμού αδείας θα ενημερώσουν την Επιτροπή ώστε να ενημερωθούν άμεσα και τα Κράτη Μέλη.
 • Το παρόν παράρτημα αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Επιτροπής Σύνδεσης στην οποία επισυνάπτεται και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Άρθρο 2:

Στο εν λόγω άρθρο, παρατίθεται ο κατάλογος των προϊόντων στα οποία εφαρμόζεται το παρόν παράρτημα και οι κανόνες των επεξεργασιών και μεταποιήσεων που μπορούν να εφαρμόζονται εναλλακτικά με αυτούς που απαριθμούνται στο παράρτημα II του πρωτοκόλλου 3 (κανόνες καταγωγής) της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας.

Δ. Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ