ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                           

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                        

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Μ.Π.Δ.Σ.     

Πληρ.:  Α. Αλεξοπούλου Τηλ. : 210 212 5221 Fax   :  210 5244816 e-mail: aalexopoulou@minagric.gr

Αθήνα, 16/11/2016      

Αριθ.πρωτ.: 4004/128453

 

.

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Οδηγίες για την καταβολή αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 14 του ν.3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν.3698/2008.

ΣΧΕΤ.: α) Άρθρο 14, παραγρ. 1 του ν.3460/2006 (ΦΕΚ Α'105)
β) Άρθρο 27 του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ Α'198)
γ) Κ.Υ.Α. αριθμ. 264074/2009 (ΦΕΚ Β'607)
δ) Υ.Α. αριθμ. 2/59167/0026/18.8.2011 (ΦΕΚ Β'1986), αριθμ. 2/64048/0026/9.9.2011 (ΦΕΚ 2028 Β’)
ε) Άρθρο 21, παραγρ. 3 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α'226), ΚΥΑ 2/24078/0022/29.3.2012 (ΦΕΚ 990 Β’).
στ) νομοθετική ρύθμιση Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄81), άρθρο 42 παραγρ. 1α
ζ) παρ. 8 του άρθρου 21 του ν.4354/2015, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 59 του ν.4384/2016 (Α'78).
η) αριθ. 3584/113268/12.10.2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β'3457)

1. Γενικά

1.1 Σε εφαρμογή των διατάξεων των α,β,γ ανωτέρω σχετικών καθορίστηκε η διαδικασία καταβολής και είσπραξης πρόσθετων τελών, για τους προβλεπόμενους ελέγχους κτηνιατρικής υγειονομικής επιθεώρησης και τους ελέγχους των ζώων και ζωικών προϊόντων, της φυτοϋγειονομικής επιθεώρησης και του φυτοϋγειονομικού ελέγχου των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, της επιθεώρησης και του ελέγχου της ποιότητας, καταλληλότητας και υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων φυτικής προέλευσης και του ελέγχου των ζωοτροφών, που διενεργούνται μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου εκτός κανονικού ωραρίου των δημοσίων Υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες, όπως και κατά τις εξαιρέσιμες, αργίες και Κυριακές.

1.2 Με το δ. σχετικό καθορίστηκε η πληρωμή των δαπανών της εν λόγω κατηγορίας να διενεργείται αποκλειστικά με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις.

1.3 Με το ε. σχετικό η εν θέματι απασχόληση των επιθεωρητών, ελεγκτών και εποπτών εκτός ωραρίου εντάχθηκε στις ειδικές περιπτώσεις της παραγρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011, σε εφαρμογή της οποίας καθορίστηκε η αποζημίωση των δικαιούχων ανά ώρα/έλεγχο με την αριθ. ΚΥΑ 2/24078/0022/29.3.2012 (ΦΕΚ Β'990).

1.4 Με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ. Α΄ 176) ρυθμίστηκε εκ νέου το μισθολογικό καθεστώς των Υπαλλήλων του Δημοσίου.
Ωστόσο, στον νέο νόμο και ειδικότερα στο αντίστοιχο άρθρο 21 δεν υπήρχε η πρόβλεψη των ειδικών περιπτώσεων της παρ. 3 του ιδίου άρθρου του ν. 4024/2011, σύμφωνα με την οποία με ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζεται αποζημίωση ανά ώρα ή έλεγχο, με συνέπεια την αδυναμία καταβολής αποζημιώσεων για τους ελέγχους της εν λόγω κατηγορίας.
Με τον ν. 4369/2016 και ειδικότερα με το άρθρο 52 τροποποιήθηκε το ανωτέρω άρθρο 21 του νέου νόμου μισθολογίου συμπεριλαμβάνοντας διάταξη πρόβλεψης αποζημίωσης ανά ώρα/έλεγχο με ανώτατο μηνιαίο όριο αποζημίωσης των 200€.

1.5 Το Υπ.Α.Α.& Τ. προώθησε ειδική διάταξη για τη ρύθμιση των αποζημιώσεων της των Γεωτεχνικών υπαλλήλων που διενεργούν τους ελέγχους του ν. 3460/2006 (ζ. σχετικό).

1.6 Ακολούθως προωθήθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορισμού της αποζημίωσης (η. σχετικό).

2. Θεσμικό Πλαίσιο

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο (ζ., η. σχετικά) ισχύουν τα ακόλουθα:

2.1 Ύψος αποζημίωσης
Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται σε οκτώ ευρώ (8€) ανά ώρα ελέγχου

2.2 Ανώτατο μηνιαίο όριο αποζημίωσης
Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης καθορίζεται σε 300€ μηνιαίως.
Σε περίπτωση διενέργειας αριθμού ελέγχων που υπερβαίνουν το ποσό των 300€ μηνιαίως δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

2.3 Κρατήσεις
Οι ανωτέρω αποζημιώσεις υπόκεινται στις κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών, σύμφωνα με τις εγκυκλίους των Ασφαλιστικών Ταμείων, όπως κάθε φορά τροποποιούνται και ισχύουν.

2.4 Οδοιπορικά Έξοδα
Τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής, από τον τόπο διαμονής των ελεγκτών ή από την έδρα της Υπηρεσίας τους καταβάλλονται σύμφωνα με την αριθ. 2/56533/0022/10.10.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1772), όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει. Ο χρόνος που απαιτείται για τη μετάβαση και επιστροφή συμπεριλαμβάνεται στο χρόνο απασχόλησης του επιθεωρητή, ελεγκτή ή επόπτη για τον έλεγχο.
Σημειώνεται, ότι τα οδοιπορικά έξοδα δεν υπόκεινται σε κρατήσεις.

Οι μετακινήσεις από τον τόπο διαμονής των ελεγκτών ή από την έδρα της Υπηρεσίας τους για τη διενέργεια των ελέγχων, δεν θεωρούνται ημέρες εκτός έδρας και δεν υπόκεινται στους περιορισμούς της χιλιομετρικής απόστασης εφόσον διενεργούνται εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων Υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες, όπως και κατά τις εξαιρέσιμες αργίες και Κυριακές και οι δαπάνες μετακίνησης (χιλιομετρική απόσταση μετάβασης και επιστροφής) καλύπτονται από ιδιωτικά κονδύλια.

2.5 Έναρξη ισχύος
Έναρξη ισχύος του νέου θεσμικού πλαισίου ορίζεται η 1.1.2016

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρατίθεται η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων ελέγχων έτους 2016 με τα νέα δεδομένα.

3. Διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων

3.1 Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.& Τ. (ΣΥΚΕ ΚΑΙ ΠΚΠΦ&ΠΕ) συντάσσουν επικαιροποιημένες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο για όλο το έτος 2016, ως εξής:
α) «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποζημιώσεων και οδοιπορικών Εξόδων» ανά υπάλληλο και ανά δίμηνο
β) «Συγκεντρωτική Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων» για το σύνολο των υπαλλήλων ανά δίμηνο

3.2 Το σύνολο των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων για όλο το οικονομικό έτος 2016 ανά δίμηνο υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις (Δ/νση Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτ. Παραγωγής και τη Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής) - έως το τέλος του Ιανουαρίου 2017.

3.3 Οι ανωτέρω Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.& Τ. συντάσσουν συγκεντρωτικούς ετήσιους πίνακες ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και για τις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου οι οποίοι υποβάλλονται στη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.).

3.4. Η μεταφορά των πιστώσεων από το Υπουργείο για τους ελέγχους των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων από το έτος 2017 και εφεξής θα διενεργείται με απευθείας επιχορήγηση των Περιφερειών.

Οι δαπάνες ελέγχων έτους 2016, λαμβάνοντας υπόψη υφιστάμενο χρονικό περιθώριο μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους, θα εκκαθαριστούν στο οικονομικό έτος 2017 και το Υπουργείο θα προωθήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δρ. ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ