.

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α αριθ. 39/14.11.2016
Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθ. 7 και του άρθ. 12 του N . 4387/2016. Χορήγηση ποσού σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, που απεβίωσε από 13/5/2016 και μετά και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης ή μέχρι την έκδοση απόφασης χορήγησης προσωρινής σύνταξης του άρθ. 29 του N . 4387/2016.
Αρ.Πρωτ. Σ50/19

Σχετ: Η αριθ. 23/2016 εγκύκλιος της Δ/νσης Παροχών.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 7 και του άρθ. 12 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85/12.5.2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» καθώς και την αριθ. Φ80000/48596/1863/11.11.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7ΙΡΜ465Θ1Ω-ΡΗ1), η οποία αφορά τη χορήγηση ποσού σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, που απεβίωσε από 13.5.2016 και μετά και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης ή μέχρι την έκδοση απόφασης χορήγησης προσωρινής σύνταξης του άρθ. 29 του Ν.4387/2016.

Επιπλέον των όσων αναφέρονται στην κοινοποιούμενη εγκύκλιο του Υπουργείου, διευκρινίζεται ότι το ποσό που αντιστοιχεί σε Εθνική Σύνταξη 15 ετών ασφάλισης ανέρχεται σε 345,60 Ευρώ (άρθ. 7 παρ. 6 του Ν.4387/2016). Το ποσό αυτό επιμερίζεται ανάλογα με τα ποσοστά επιμερισμού των δικαιοδόχων μελών στη σύνταξη λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 12 του Ν.4387/2016, και δεν μπορεί να υπολείπεται των 345,60 €.

Παραδείγματα: 1) Χήρα χωρίς παιδιά θα λάβει 345,60 €

2) Χήρα με 1 παιδί. Η χήρα θα λάβει 50/75 των 345,60 €, δηλ. 230,40 € και το παιδί 25/75, δηλ. 115,20 €.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας που καταβάλλονταν στους θανόντες συνταξιούχους μειωμένες λόγω ποσοστού αναπηρίας, το χορηγούμενο ποσό θα είναι μειωμένο σε αντίστοιχο ποσοστό ενώ στην περίπτωση που καταβαλλόταν πλήρες ποσό παρά την ύπαρξη χαμηλότερης βαθμίδας αναπηρίας, το ποσό που θα χορηγείται στα μέλη οικογένειας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στην εγκύκλιο του Υπουργείου θα είναι πλήρες.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, θα πρέπει να εκδοθεί η προσωρινή σύνταξη του άρθ. 29 του Ν.4387/2016 σύμφωνα με τις οδηγίες της ως άνω σχετικής εγκυκλίου στους δικαιούχους αμέσως μόλις τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η σχετική εφαρμογή Ο.Π.Σ, η οποία αφορά τις περιπτώσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου από 13.5.2016 και μετά.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Αναπλ/τρια Προϊσταμένη της Γεν/κής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοικητικής Μέριμνας Ιωάννα Γάτη-Σπυροπούλου