.

Φ80000/42846/1648/4.10.2016
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 13 6/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο την υπ΄ αριθμ 136/2016 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης σε περιπτώσεις νόμιμης επίσχεσης εργασίας, η οποία έγινε δεκτή από τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του θέματος της ασφαλιστικής τακτοποίησης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά τη διάρκεια άσκησης εκ μέρους των εργαζομένων νόμιμης επίσχεσης εργασίας και συνεχών σχετικών ερωτημάτων και καταγγελιών τόσο μέσω της Βουλής των Ελλήνων στα πλαίσια της διαδικασίας του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, όσο και απευθείας από ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους, ζητήθηκε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί των συγκεκριμένων ερωτημάτων (1, 2, 3 και 4) που αναφέρονται στη γνωμοδότηση.

Με την ανωτέρω γνωμοδότησή του το ΣΤ΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε επί των ανωτέρω ερωτημάτων τα ακόλουθα:

(α) Εφόσον η επίσχεση εργασίας είναι νόμιμη, η ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνεχίζεται προσδιοριζόμενη με βάση τα στοιχεία των ασφαλιστικών οργάνων του, όχι όμως πέραν του ευλόγου χρόνου διάρκειας αυτής, κατά τον οποίο οφείλονται αποδοχές, ο οποίος όμως δεν είναι δυνατό να υπερβεί τους πέντε μήνες, εκτός εάν προσκομισθεί αντίθετη δικαστική απόφαση για μη λύση της εργασιακής σχέσης και συνέχισης της επίσχεσης και πέραν του πενταμήνου αυτού,

(β) Τα ασφαλιστικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους διακεκριμένη και αυτοτελή αρμοδιότητα ελέγχου όλων των παραμέτρων υπαγωγής των απασχολούμενων στην ασφάλιση αυτού.

(γ) Στις περιπτώσεις νόμιμης επίσχεσης τα ασφαλιστικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλουν να βεβαιώνουν τον χρόνο ασφάλισης του μισθωτού για το χρονικό διάστημα των πέντε μηνών και να εκδίδουν τις αντίστοιχες Πράξεις Επιβολής Εισφορών κατά εργοδότη αρνούμενου να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αυτό.

(δ) Τα ασφαλιστικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν δεσμεύονται από απόφαση πολιτικού δικαστηρίου (η απόφαση εκδόθηκε μεταξύ εργοδότη και μισθωτού) ως προς τη χρονική διάρκεια της επίσχεσης και έχουν τη δυνατότητα ή να συμφωνήσουν με τις παραδοχές της δικαστικής απόφασης και να προχωρήσουν σε ασφαλιστική κάλυψη του μισθωτού και μετά το πεντάμηνο ή να κρίνουν αντιθέτως με ειδική αιτιολόγηση της αντίθετης κρίσης τους.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή σας επί του περιεχομένου και των συμπερασμάτων της 136/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ και τις σχετικές ενέργειές σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.
Σ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ