.

Αριθμ.: 121033/712/17.11.2016
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα.
ΦΕΚ B'3722/17.11.2016

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,

β) των άρθρων 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

γ) του Ν.717/1977 «Περί ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου» (Α΄ 297), όπως ισχύει,

δ) του Ν. 1796/1988 «Σύσταση Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152), όπως ισχύει,

ε) του Ν. 2372/1996 «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄29), όπως ισχύει,

στ) του Ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄31), όπως ισχύει,

ζ) του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως ισχύει,

η) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),

θ) του Π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),

ι) του Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210), ια) της Υ173/4.11.2016 «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 3610).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

α) της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων (άρθρο 31 του Π.δ. 116/2014),

β) από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, του Τμήματος Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) και του Τμήματος Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής (άρθρο 30 του Π.δ. 116/2014) από κοινού με τον υπουργό,

γ) από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού (άρθρο 34 του Π.δ. 116/2014), από κοινού με τον Αναπληρωτή Υπουργό,

δ) της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) (άρθρο 65 του Π.δ. 116/2014), από κοινού με τον υπουργό,

ε) της εποπτείας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο στην αγγλική γλώσσα το «Enterprise Greece», από κοινού με τον Υπουργό,

στ) της εποπτείας του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), από κοινού με τον Υπουργό,

ζ) της εποπτείας του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), από κοινού με τον Υπουργό, και

η) της εποπτείας του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), από κοινού με τον υπουργό.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η από κοινού με τον υπουργό πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς, και ε) η υποβολή ερωτημάτων στο νομικό συμβούλιο του κράτους.

Άρθρο 3

1. Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 στον υφυπουργό, εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) η νομοθετική πρωτοβουλία,

β) ο προσδιορισμός της πολιτικής του υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του υπουργικού συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,

γ) η εκπροσώπηση του υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

δ) η σύναψη διεθνών συμβάσεων, και

ε) όλα τα θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του πάσης φύσεως προσωπικού.

2. Στις κατά το άρθρο 1 στοιχ. ε) έως η) αρμοδιότητες δεν περιλαμβάνεται ο διορισμός της διοίκησης, τα θέματα προσωπικού και οικονομικής διαχείρισης των αναφερόμενων σε αυτές νομικών προσώπων.

3. Με την επιφύλαξη αντίθετων ισχυουσών διατάξεων, όλες οι αρμοδιότητες που δεν ανατίθενται με την παρούσα στον υφυπουργό, ανήκουν στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

4. Για την άρση αμφισβητήσεων σχετικών με την αρμοδιότητα οποιουδήποτε οργάνου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αρμόδιος είναι ο υπουργός.

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ