.

ΔΔΘΤΟΚ Α 1166947 ΕΞ 18.11.2016
Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΧΕΤ:α. Η αριθ.πρωτ.5029014/2513/23.07.2009 Δ.Υ.Ο.
β. Η αριθ. Πρωτ. Δ17Ε5002558ΕΞ2014/29.1.2014 Δ,Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L176/30.6.2016) και ισχύει από 20 Ιουλίου 2016, σύμφωνα με τον οποίο καταργείται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου (α' και β', σχετική).

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του Παραρτήματος VI.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ