.

Δ. ΟΡΓ. Α 1164994 ΕΞ 2016
Έναρξη λειτουργίας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας και Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου
ΦΕΚ Β'3752/18.11.2016

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπαραγράφου ε' της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν.4141/2013 (Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α' 107),

β) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

γ) των άρθρων 34 και 37 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως αυτά, ειδικότερα, αντικαταστάθηκαν:

αα) με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της περίπτωσης γγ' της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 29.1.2016 (Β' 295) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ' ύλην αρμοδιότητας Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην καθ' ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων» και ββ) της παρ. Β του άρθρου 2 και της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119543 ΕΞ 9.8.2016 (Β' 2538, 2943, 3129 και 3291) όμοιας απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., ως προς την αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και των Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,

δ) των άρθρων 87 και 90 του π.δ. 111/2014 (Α' 178 και Α' 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

ε) του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 17 και της παραγράφου 2 του άρθρου 41 αυτού. στ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 28.1.2013 (Β'130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 1 πράξη της 20-1-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Τα αριθ. πρωτ. 1161615/9.11.2016 και 1162920/11.11.2016 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Γραφείου Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, την 30.12.2016, ως χρόνο έναρξης λειτουργίας των παρακάτω Υπηρεσιών:

α) της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαίας και
β) των Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) των Τελωνείων Δράμας, Ξάνθης, Λάρισας και Πατρών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016