.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο σχετικά με τις συβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο "Εναρμόνιση της νομοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις συβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών".

Διαβάστε εδώ το ψηφισθέν νομοσχέδιο.