.

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α 42/28.11.2016
Σύσταση, ανασύσταση, μετονομασία και καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.
Αρ.Πρωτ.: Γ99/36

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το υπ΄ αριθ. 123/4.11.2016 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 208/τ. Α΄/4.11.2016), που αφορά την ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η υπ΄ αριθ. Υ 172/4.11.2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3610) «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

Η σειρά τάξης των Υπουργείων καθορίζεται ως εξής:

1. Υπουργείο Εσωτερικών,

2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,

3. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,

4. Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας,

5. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

7. Υπουργείο Εξωτερικών,

8. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

9. Υπουργείου Οικονομικών,

10. Υπουργείο Υγείας,

11. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

12. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,

13. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

14. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,

15. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,

16. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

17. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

18. Υπουργείο Τουρισμού.

Τα ανωτέρω Φ.Ε.Κ. μπορείτε να αναζητήσετε στο εσωτερικό δίκτυο intranet.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ