.

Ανακοίνωση για το βιβλίο «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΠΕ & ΙΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.», 4Η Έκδοση

Σας ενημερώνουμε ότι στο παράδειγμα του θέματος 1.35.15 στη σελίδα 373, υπάρχει αριθμητικό λάθος, καθώς εκ παραδρομής ο φόρος εισοδήματος επί των καθαρών κερδών, χωρίς τη μείωση της ζημίας από προηγούμενη χρήση.

Ως εκ τούτου, παραθέτουμε διορθωμένο το συγκεκριμένο παράδειγμα:

Παράδειγμα διάθεσης κερδών Ε.Π.Ε. (θ. 1.35.15)
Η εταιρεία ΒΗΤΑ Ε.Π.Ε. για την χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015 έχει καθαρά κέρδη χρήσης (προ φόρου) 45.000 ευρώ. Οι ζημιές της προηγούμενης χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 9.000 €. Σύμφωνα με το καταστατικό, η διάθεση των κερδών της περιόδου γίνεται ως εξής:

α) Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού.
β) Διανομή μερίσματος στους εταίρους ποσού 8.079,75 ευρώ.

γ) Το υπόλοιπο ποσό των κερδών να παραμείνει εις νέο.

  • Ο συντελεστής για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού είναι 5%.
  • Ο συντελεστής της φορολογίας είναι 29%.

(Για λόγους ευκολίας υπολογίσαμε απλοϊκά τόσο το φόρο εισοδήματος όσο και την προκαταβολή του φόρου. Για περισσότερη ανάλυση βλ. τρίτο μέρος του παρόντος βιβλίου.)

► Η διάθεση των κερδών έχει ως εξής:

1. Υπολογισμός τακτικού αποθεματικού

Καθαρά κέρδη (προ φόρων):         45.000

Μείον ζημιές προηγ. χρήσης:          -9.000

                                                    36.000

Μείον Φόρος εισοδήματος:          - 10.440   (36.000 x 29%)

Καθαρά κέρδη (μετά φόρου):         25.560

Τακτικό αποθεματικό: 25.560 x 5% = 1.278,00 €

2. Διανομή κερδών και υπόλοιπο εις νέο

Καθαρά κέρδη (μετά φόρου):         25.560,00

Μείον: Τακτικό αποθεματικό          - 1.278,00

Υπόλοιπο κερδών για διανομή:     24.282,00

Μείον: Διανομή στους εταίρους      - 8.079,75

Υπόλοιπο κερδών εις νέο:              16.202,25

Συνεπώς, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για το 2015 θα διανεμηθούν ως εξής:

- Τακτικό αποθεματικό:  1.278,00

- Αμοιβές εταίρων:         8.079,75

- Υπόλοιπο εις νέο:      16.202,25

Σύνολο:                        25.560,00

► Οι λογιστικές εγγραφές είναι οι κάτωθι:

Α. Φόρος εισοδήματος

Λ/μός Περιγραφή Χ Π
69.01 Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου 10.440
54.01.01 Φόρος εισοδήματος ετήσιας δήλωσης 10.440
31.12.2015 - Λογισμός φόρου εισοδήματος επί φορολογητέων κερδών χρήσεως

Β. Προσδιορισμός τελικού αποτελέσματος χρήσεως μετά από φόρους
Μετά την μεταφορά όλων των αποτελεσματικών λογαριασμών στον λογ. 82.01, ο εν λόγω λογαριασμός κλείνει με τη μεταφορά των κερδών στο 82.02:

Λ/μός Περιγραφή Χ Π
82.01 Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών 25.560
82.02 Καθαρό κέρδος περιόδου (μετά από φόρους) 25.560
31.12.2015 - Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από φόρους

Γ. Μεταφορά αποτελέσματος χρήσεως στα ίδια κεφάλαια

Λ/μός Περιγραφή Χ Π
82.02 Καθαρό κέρδος περιόδου (μετά από φόρους) 25.560
49.00 Κέρδος χρήσεως 2015 25.560
31.12.2015 - Μεταφορά κερδών χρήσεως 2015 στην καθαρή θέση

Δ. Διάθεση κερδών
Κατά τη διανομή παρακρατείται φόρος μερισμάτων 10%, σύμφωνα με τα όσα αναλύσαμε στα προηγούμενα θέματα, ήτοι 8.079,75 x 10% = 807,98 ευρώ. Τελικά οι εταίροι θα λάβουν το ποσό των 8.079,75 - 807,98 = 7.271,77 ευρώ.

Λ/μός Περιγραφή Χ Π
49.00 Κέρδος χρήσεως 2015 9.357,75
46.00 Τακτικό αποθεματικό 1.278,00
53.05 Μερίσματα, προμερίσματα και άλλα ποσά συναφούς φύσης πληρωτέα 7.271,77
54.03.03 Παρακρατούμενος φόρος διανεμ. μερισμάτων 807,98
31.3.2016 - Διανομή κερδών χρήσης 2015 ως απόφαση Γ.Σ. ……

 

Ε. Καταβολή φόρου και προκαταβολής φόρου εισοδήματος
Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. (άρθρο 71 του ν.4172/2013)

Έστω ότι η εταιρεία εξοφλεί το φόρο εφάπαξ κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, ήτοι στις 30.6.2016, ημερομηνία κατά την οποία βεβαιώνεται και η προκαταβολή φόρου.

Λ/μός Περιγραφή Χ Π
54.01.01 Φόρος εισοδήματος ετήσιας δήλωσης 10.440
51.01.03 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος (αντίθετος) 10.440
38.01 Ταμείο 20.880
30.6.2016 - Βεβαίωση φόρου και προκαταβολής φόρου φορολογικού έτους 2015