.

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «…….. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στην Αθήνα σήμερα ….. Ιανουαρίου 2017, ημέρα ……. και ώρα ……  συνήλθε σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σε έκτακτη γενική συνέλευση του εταίρου, στην έδρα της εταιρείας «……. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με ΑΦΜ …… και συγκεκριμένα στα γραφεία επί της οδού ……., αρ. ,  στον Δήμο ……, παρουσία της συμβολαιογράφου ……..(όνομα συμ/φου), ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής (όνομα)……. του (πατρώνυμο)…… με ΑΔΤ …… και ΑΦΜ….

Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας σύμφωνα  με το καταστατικό και το νόμο o Διαχειριστής και μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, αποφάσισε τα εξής:

Την τροποποίηση του καταστατικού και συγκεκριμένα:

1) την μεταβολή της άνω εταιρείας από Μονοπρόσωπη ΕΠΕ σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και

2) τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε ποσοστό …. % έναντι του συνολικού τιμήματος ποσού ευρώ ……., στον / στην (όνομα)…….. του (πατρώνυμο)……. με ΑΔΤ …… και ΑΦΜ….., ο οποίος / οποία υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας με ποσοστό …. %

Υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τον μοναδικό εταίρο και την συμβολαιογράφο …….. (όνομα συμ/φου).

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ           Η ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(σφραγίδα & υπογραφή εταίρου)                    (σφραγίδα & υπογραφή συμ/φου)

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της εταιρείας «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»