.

ΔΕΕΦ Α 1109787 ΕΞ 2016
Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση ή μη υποβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/93 Ειδικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης.

Αθήνα, 12.7.2016

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την υποχρέωση ή μη υποβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993 Ειδικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης, σας διευκρινίζουμε ότι:

1. Με την αριθ. ΠΟΛ.1262/1993 ΑΥΟ καθοριζόταν η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ, της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονταν για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειμένους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος - μέλος, καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών.

Με τις διατάξεις των άρθρων 4§1, περ. γ', και 6§1, περ. β', της ανωτέρω απόφασης προβλεπόταν αντίστοιχα, τόσο για τον προμηθευτή όσο και για τον δικαιούχο αγοραστή, η υποχρέωση υποβολής Ειδικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης, μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση της οικείας διαχειριστικής περιόδου.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4281/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, και με τις διατάξεις του άρθρου 22 του 4321/2015, προστέθηκε νέο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, με τις διατάξεις του οποίου ορίσθηκε ο χρόνος διενέργειας των διακανονισμών.

3. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1149/10.7.2015 (περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1), διευκρινίσθηκε μεταξύ άλλων ότι οι καταστάσεις που προβλέπονταν να υποβάλλονται μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση (αγορές ή πωλήσεις με τις ΠΟΛ.1262/1993 και 1029/1995), υποβάλλονται εφεξής στη φορολογική διοίκηση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα, του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος, δηλαδή για το 2014 μέχρι 31.7.2015

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή, και δεδομένου ότι η προαναφερόμενη εγκύκλιος ΠΟΛ.1149 εκδόθηκε στις 10.7.2015, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1173/4.8.2015 δόθηκε η δυνατότητα στους υπόχρεους υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων να υποβάλλουν αυτές έως και 30.9.2015, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή.

5. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 της Υποπαραγράφου Δ.2 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α'94/14.08.2015), τροποποιήθηκε ο χρόνος διενέργειας των διακανονισμών.

6. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1205/15.9.2015 διευκρινίστηκε ότι, η διάταξη αυτή ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ίδιου νόμου Ν.4336/2015 από την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που έλαβε Χώρα στις 19.8.2015. Στο πλαίσιο αυτό για διαχειριστικές περιόδους που έληξαν έως και 18.8.2015 ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Ν.4321/2015 σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1149/10.7.2015. Για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 19.8.2015 και εφεξής ισχύουν οι νέες διατάξεις.

7. Η εν λόγω ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από 21.8.2015 με την αριθ. ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1167/2015 (ΦΕΚ Β΄/21.8.2015).

8. Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω και για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής και απρόσκοπτης λειτουργίας των ΔΟΥ, διευκρινίζουμε ότι ύστερα από την κατάργηση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993 και προκειμένου για πράξεις που διενεργήθηκαν από την 1.1.2015 και εφεξής, δεν ισχύει πλέον η προβλεπόμενη από αυτή υποχρέωση υποβολής Ειδικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης, στην οποία αναγράφονταν οι πράξεις της οικείας διαχειριστικής περιόδου για την οποία υποβάλλονταν.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ