.

Σημειώσεις για το νομοσχέδιο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρηματιών»

Την Τετάρτη 22.2.2017 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης νομοσχέδιο για τον περιβόητο «εξωδικαστικό συμβιβασμό» όπου στόχος είναι να ψηφιστεί στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης και να εφαρμοστεί πριν από το καλοκαίρι.

Ο νόμος θα απευθύνεται σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και σε ατομικές εταιρείες (φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα), υπό την προϋπόθεση ότι τα προς ρύθμιση χρέη τους υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ. Συμπέρασμα από αυτό είναι ότι χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι αποκλείονται από τη ρύθμιση εφόσον έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στο νόμο Κατσέλη.

 • Προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχει μια επιχείρηση για να μπει σε αυτή ρύθμιση είναι οι εξής:

α) να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές,
β) να έχει παρουσιάσει κέρδη έστω και μία φορά τα τελευταία τρία χρόνια.

Εταιρείες οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στο νόμο αυτό είναι όσες:

 • έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, κατά την 31η/12/2016 ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016
 • έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εφορίες ή τα ασφαλιστικά ταμεία
 • έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν
 • έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές κ.λπ.)
 • εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, εμφάνισαν καθαρά κέρδη προ φόρων τουλάχιστον μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης
 • εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, είχαν σε τουλάχιστον μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις θετικά λειτουργικά κέρδη (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) ή εναλλακτικά είχαν θετική καθαρή θέση (όχι αρνητικά ίδια κεφάλαια).

* Η ρύθμιση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 31.12.2018, οπότε και θα σταματήσει η υποβολή αιτήσεων για αναδιάρθρωση χρεών.

 
Όσον αφορά επιχειρήσεις που χρωστούν μέχρι 20.000€ προβλέπεται ειδική ρύθμιση:

 • για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ, η αποπληρωμή τους και των προσαυξήσεων γίνεται τμηματικά σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,
 • για βασικές οφειλές άνω του ποσού των 3.001 ευρώ, η αποπληρωμή γίνεται σε μέχρι 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.

* Στις περιπτώσεις τόσο μικρών οφειλών, το Δημόσιο δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τους υπόλοιπους πιστωτές, ούτε υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Μέσα από αυτό το νόμο δίνεται το δικαίωμα στο Δημόσιο (εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία) να ρυθμίζουν ή και να διαγράφουν οφειλές επιχειρήσεων συμμετέχοντας στις συμφωνίες αναδιάρθρωσης οφειλών μαζί με τις τράπεζες.

Ο νόμος απαγορεύει τη διαγραφή αρχικού κεφαλαίου που χρωστά η επιχείρηση εφόσον αυτό προέρχεται από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, παρακρατούμενους φόρους και ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων σε δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Όταν οι οφειλές προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ η αποπληρωμή μπορεί να γίνεται σε περισσότερες δόσεις εφόσον συναινεί το Δημόσιο.

Ο αριθμός και το ύψος των δόσεων προς το Δημόσιο καθορίζονται με κριτήριο τη δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, τη μέγιστη διάρκεια της ρύθμισης και τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας του χρέους.

Η διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο γίνεται με σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη με κριτήριο τον χρόνο καταχώρισης στα βιβλία και όχι τον χρόνο λήξης της.

Επιχειρήσεις που έχουν ήδη προβεί σε ρύθμιση οφειλών με το Δημόσιο στη βάση παλαιότερων νόμων, εντάσσονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από το στάδιο όπου βρίσκονται.

Οι εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου υπέρ των τραπεζών και του ΕΤΕΑΝ ακολουθούν τις απαιτήσεις υπέρ των οποίων χορηγήθηκαν, όπως ρυθμίζονται στην εκάστοτε συμφωνία.

 • Εξαιρέσεις
 1. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σε έναν μόνο πιστωτή πάνω από το 85% των απαιτήσεων δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξωδικαστικής.
 1. Εταιρείες των οποίων οι διαχειριστές ή εταίροι έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, απάτη, εκβίαση, καταδολίευση δανειστών κ.λπ.
 1. Τράπεζες, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες, Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων, φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη κ.λπ.
 1. Πιστωτές των οποίων οι ατομικές απαιτήσεις από μια εταιρεία είναι μικρότερες από 2 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη ή που αθροιστικά είναι μικρότερες από τα ποσό των 20 εκατ. ευρώ και το 15% του συνολικού χρέους δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Λαζανά Βασιλική
Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας ASTbooks