.

ΔΔΘΕΚΑ Α 1071254 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση των Εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 2017/422 και 2017/421 της Επιτροπής της 9ης Μαρτίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστικού αντισταθμιστικού δασμού αντίστοιχα, στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων από γραφίτη, καταγωγής Ινδίας.

Αθήνα 11.5.2017

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 4.4.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιομε, για ενημέρωση και εφαρμογή:

Α. τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/422 της Επιτροπής της 9ης Μαρτίου 2017, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 64 /10.03.2017) και ισχύει από 11.03.2017 , σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλεκτροδίων από γραφίτη του είδους που χρησιμοποιείται για ηλεκτρικές καμίνους τόξου, με φαινόμενη πυκνότητα 1,65 g/cm3 ή μεγαλύτερη και με ηλεκτρική αντίσταση 6,0 μΩ^ ή μικρότερη, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 8545 11 00 (κωδικός TARIC 8545 11 00 10) και θηλές που χρησιμο ποιούνται για τέτοια ηλεκτρόδια, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 8545 90 90 (κωδικός TARIC 8545 90 90 10), είτε εισάγονται από κοινού ή χωριστά, καταγωγής Ινδίας.

Το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ κυμαίνεται μεταξύ 0 - 9,4% ανάλογα με την εταιρεία.

Β. τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.2017/421 της Επιτροπής της 9ης Μαρτίου 2017, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 64 /10.3.2017) και ισχύει από 11.3.2017 , σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός αντισταθμιστικός δασμός στις εισαγωγές ηλεκτροδίων από γραφίτη του είδους που χρησιμοποιείται για ηλεκτρικές καμίνους τόξου, με φαινόμενη πυκνότητα 1,65g/cm3 ή μεγαλύτερη και με ηλεκτρική αντίσταση 6,0 μΩ^ ή μικρότερη, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 8545 11 00 (κωδικός TARIC 8545 11 00 10) και θηλές που χρησιμο ποιούνται για τέτοια ηλεκτρόδια, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 8545 90 90 (κωδικός TARIC 8545 90 90 10), είτε εισάγονται από κοινού ή χωριστά, καταγωγής Ινδίας.

Το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ κυμαίνεται μεταξύ 6,3 - 7,2% ανάλογα με την εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλα 5 και 6 του Κεφαλαίου 85 με τα ταυτάριθμα αποστελλόμενα φύλλα, του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ