.

ΔΔΘΕΚΑ Α 1074282 ΕΞ 2017
Αλλαγή επωνυμίας μιας εταιρείας που υπόκειται σε ατομικό συντελεστή δασμού αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές αψιδοειδών μηχανισμών με μοχλίσκο, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Αθήνα, 16.5.2017

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5013135 ΕΞ 2013 / 04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την Ανακοίνωση αριθ. 08 της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C 398/28.10.2016) σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη - Μέλη ότι η κάτωθι εταιρεία άλλαξε την επωνυμία της, οπότε θα πρέπει:

Όπου: Κωδικός TARIC:
Dongguan Nanzha Leco Stationary The First Industrial Camp, Nanzha, Humen, Dongguan, Κίνα A729
Θα πρέπει να διαβάζεται ως: Κωδικός TARIC:
DongGuan Humen Nanzha World Wide Stationery Mfg.Co., Ltd A729

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν το φύλλο 3 του Κεφαλαίου 83, με το ταυτάριθμο φύλλο του κεφαλαίου αντίστοιχα του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ