ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666, www.efeeth.gr, e-mail: efeethe@otenet.gr, efeeth@efeeth.gr

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Θ. ΣΚΟΡΔΑ
Θεσσαλονίκη 31/5/2013

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Οι περισσότερες Α.Ε. της χώρας έχουν ορίσει στις 30/6/2013 τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις τους για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012.
Βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920, είκοσι (20) μέρες πριν, δηλαδή μέχρι 10/6/2013, οι εν λόγω Α.Ε. έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τις οικονομικές καταστάσεις στις υπηρεσίες Γ.ΕΜ.Η. των οικείων Επιμελητηρίων και να δημοσιεύσουν στο ΦΕΚ (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) τον ισολογισμό της 31/12/2012 μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, για όσες έχουν τέτοια υποχρέωση. Επίσης την ίδια υποχρέωση έχουν και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ι.Κ.Ε. για δημοσίευση του ισολογισμού τους στο ΦΕΚ.
Λόγω του ότι το Υπουργείο Οικονομικών με χθεσινή του απόφαση έδωσε παράταση για τη σύνταξη των ισολογισμών της χρήσης 2012 και την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. έως και τις 28/6/2013, οι εταιρίες αυτές, οι οποίες είναι η πλειοψηφία, αδυνατούν να υποβάλλουν για έγκριση στο Υπουργείο σας τις οικονομικές καταστάσεις και να δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς με τα σχετικά πιστοποιητικά μέχρι 10/6/2013.
Επιπλέον οι περισσότεροι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές δεν έχουν ολοκληρώσει τους ελέγχους λόγω και του φορολογικού ελέγχου που κάνουν και δεν έχουν εκδώσει ακόμη τα πιστοποιητικά ελέγχου για να δημοσιευθούν μαζί με τους ισολογισμούς.
Παρακαλούμε λοιπόν για όλους τους παραπάνω λόγους με ειδική εγκύκλιο, να δοθεί παράταση για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων και τη δημοσίευση των ισολογισμών των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. μέχρι 28/6/2013, για να μην υποστούν οι εταιρίες το κόστος των προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία την περίοδο αυτή της οικονομικής ύφεσης για τις περισσότερες είναι δυσβάσταχτα.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ