Ερώτηση

649ΑΑ. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας θέσω το εξής ερώτημα. Πρατήριο υγρών καυσίμων σε συνεργασία με τους δήμους κόβει σε κάθε αυτοκίνητο του δήμου που εφοδιάζεται με καύσιμα καθημερινώς ΑΛΠ με Δ.ΑΠ. και στο τέλος κάθε μήνα κόβει τιμολόγιο πώλησης σε αντικατάσταση που το καταχωρούμε στα βιβλία για ΚΕΠΥΟ. Ο δήμος πλέον δεν αναγνωρίζει όλα τα ποσά του τιμολογίου που έχει χρεωθεί λόγω του ότι υπάρχει πλέον κάποιο πλαφόν για τα έξοδα που αναγνωρίζει ο δήμος. Ο πελάτης μου τώρα τι θα κόψει; Δελτίο επιστροφής λιανικής πώλησης για να μειωθεί και η αξία στο Ζ και Π.Τ. για να μειωθεί και η αξία στο τιμολόγιο που ενημερώνει το ΚΕΠΥΟ; Τι γίνεται με τα λίτρα;

 

Απάντηση

Όσον αφορά το πρώτο σας ερώτημα, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1091/2010, ισχύουν τα εξής:

(.......)

5. Για τις πωλήσεις των ως άνω περιπτώσεων 3 και 4, εφόσον έχουν εκδοθεί

και Α.Λ.Π., στα σχετικά Τ-ΔΑ ή Τιμολόγια κατά περίπτωση θα αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση της αριθμ. ή των αριθμ………. ………….. αποδείξεων λιανικής πώλησης», οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το αντίτυπο του Τ-ΔΑ ή Τιμολογίου, ο οποίος υποχρεούται να τις διαφυλάσσει μαζί με αυτά,βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

6. Για τις ως άνω επίσης περιπτώσεις 3 και 4, δεδομένου ότι, με την έκδοση των αποδείξεων από το φορολογικό μηχανισμό, το ποσόν καταχωρείται στη φορολογική μνήμη και εμφανίζεται στο ημερήσιο δελτίο «Ζ», οι εγγραφές στα βιβλία γίνονται με το ημερήσιο δελτίο «Ζ», τα δε Τ-ΔΑ ή Τιμολόγια δεν καταχωρούνται σε λογαριασμούς εσόδων, αλλά σε ιδιαίτερες στήλες ή σε ιδιαίτερους λογαριασμούς μόνο για την παρακολούθηση άλλων υποχρεώσεων (π.χ. χαρακτηρισμός χονδροπωλητή ή λιανοπωλητή, υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων κ.λ.π.).

 

Όσον αφορά το δεύτερο σας ερώτημα, από τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών προβλέπεται:

 

«Άρθρο .6 Τιμολόγηση Συναλλαγών

………

13. Για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α ., οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί τιμολογίου, στο οποίο αναγράφονται, εκτός των στοιχείων των συμβαλλομένων, το είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφομένων αγαθών, το ποσό των εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή ή η παρεχόμενη έκπτωση, καθώς και ο Φ.Π.Α.. Επί εκπτώσεων που υπολογίζονται με βάση τις πωλήσεις δεν απαιτείται η αναγραφή των πιο πάνω αριθμών. Πιστωτικό τιμολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτό ρητά από σχετικές διατάξεις.

…….

Άρθρο .7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών

…….

2. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη επιστροφής στις εξής περιπτώσεις:

α) Στην επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ.

β) Στην έκπτωση, μετά την έκδοση της απόδειξης λιανικής, που αφορά διαρκή καταναλωτικά αγαθά, των οποίων η αρχική τιμή είχε επιβαρυνθεί λόγω διακανονισμού, ή αγαθά που διαπιστώνεται εκ των υστέρων ελάττωμα, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, το είδος και η ποσότητα, καθώς και ο αύξων αριθμός της σχετικής απόδειξης.»

Επειδή από τα εκτεθέντα στην ερώτησή σας δεν προκύπτει επιστροφή των αγαθών αλλά μείωση της σχετικής δαπάνης,προτείνεται η έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου έκπτωσης.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.