ΠΟΛ.1071/28.5.2009

Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών ατομικών επιχειρήσεων στην περίπτωση ύπαρξης επαγγελματικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.)

Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19.3.2001 και 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21.2.2003 εγκυκλίων διαταγών, με τις οποίες δόθηκαν διευκρινίσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις εκπρόθεσμης δήλωσης διακοπής εργασιών και με αφορμή αιτήματα ενδιαφερομένων για εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης ακόμη και στην περίπτωση που επαγγελματικό αυτοκίνητο Ι.Χ. (ΦΙΧ) παραμένει στην κατοχή της, διευκρινίζουμε τα εξής:
Με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι στις περιπτώσεις που κατά το κρινόμενο διάστημα υπάρχει επαγγελματικό αυτοκίνητο Ι.Χ. (ΦΙΧ), το έννομο αποτέλεσμα παράγεται από το πραγματικό γεγονός της παύσης εργασιών της ατομικής επιχείρησης και όχι από το τυπικό γεγονός της κατοχής επαγγελματικού αυτοκινήτου Ι.Χ. (ΦΙΧ).
Επομένως, η κατοχή επαγγελματικού αυτοκινήτου Ι.Χ. (ΦΙΧ) δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία να αποστερηθεί η ατομική επιχείρηση του δικαιώματός της να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία αυτή της πραγματικής παύσης των εργασιών της και να γίνεται δεκτή, εφόσον ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ, μετά τις προσήκουσες ελεγκτικές επαληθεύσεις που ορίζονται με τις προαναφερθείσες εγκύκλιες διαταγές, διαπιστώνει με βεβαιότητα τον πραγματικό χρόνο της διακοπής.
Σημειώνεται, όμως, ότι κατά το χρόνο υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης διακοπής εργασιών πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί είτε η κατάθεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. και η αυτοπαράδοση αυτού ή η μεταβίβασή του είτε η οριστική διαγραφή του, χωρίς η ημερομηνία κατάθεσης και αυτοπαράδοσης ή μεταβίβασης ή οριστικής διαγραφής, κατά περίπτωση, να είναι δεσμευτική ως προς το χρόνο διακοπής εργασιών της ατομικής επιχείρησης.
Στην περίπτωση αυτή η αυτοπαράδοση ή ο διακανονισμός του παγίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με την ημερομηνία που ο προϊστάμενος της ΔΟΥ διαπιστώσει ότι είναι ο πραγματικός χρόνος της διακοπής των εργασιών. Η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική περιοδική δήλωση για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο προκειμένου να καταβάλει τον ΦΠΑ της αυτοπαράδοσης, καθώς και αρχική ή τροποποιητική εκκαθαριστική δήλωση προκειμένου να συμπεριλάβει την εν λόγω αυτοπαράδοση ή να διενεργήσει τον εν λόγω διακανονισμό του παγίου, με τους πρόσθετους φόρους που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2523/1997 μέχρι την ημερομηνία της υποβολής τους. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εν λόγω αυτοκινήτου αυτή θα πραγματοποιηθεί από το φυσικό πρόσωπο (ως ιδιώτης) και όχι από τον υποκείμενο στο φόρο (επιχείρηση).
Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις της παρ.17 του Κεφαλαίου Ε’ της υπ’ αριθ. Α2/29542/5347/9.8.1991 (ΦΕΚ 707/Β’) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, προβλέπεται ότι, οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου ή τρίτροχου οχήματος υποχρεούνται όπως σε περίπτωση διακοπής των εργασιών τους να καταθέσουν την άδεια και τις κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου τους στη ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης.
Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια ΔΟΥ πρέπει να στέλνει τα στοιχεία αυτά στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που εδρεύουν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από τις οποίες έχουν εκδοθεί αυτά.
Ύστερα από τα ανωτέρω, η παρ. 5 της υπ’ αριθ. 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21/2/2003 προαναφερθείσας εγκυκλίου διαταγής, η οποία αντιμετωπίζει διαφορετικά το ανωτέρω θέμα, παύει να ισχύει κατά το μέρος που αυτή αναφέρεται σε ατομικές επιχειρήσεις που κατέχουν Φ.Ι.Χ αυτοκίνητο, ενώ, αντίθετα, εξακολουθεί να ισχύει για τις επιχειρήσεις που κατέχουν Δ.Χ. αυτοκίνητο, οι οποίες υπάγονται στους περιορισμούς που τίθενται στην εν λόγω παράγραφο, λόγω του αντικειμένου των εργασιών τους (εκμετάλλευση Δ.Χ. αυτοκινήτου), καθώς και για τα νομικά πρόσωπα που κατέχουν Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Ακριβές αντίγραφο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΜΠΕΖΑΣ