Ερώτηση

532ΑΑ. Επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων έχει  συνάψει συμφωνία με την .......... (Ολλανδία)  για την καταχώριση, παρουσίαση, των  στοιχείων της επιχείρησης των  ενοικιαζομένων δωματίων στον WEB SERVER της  ..........  καθώς και της κράτησης δωματίων  μέσω του web site.Η αμοιβή της ......... είναι 15% επί του ποσού  που θα εισπραχθεί από τους πελάτες που  έκαναν κράτηση μέσω του web site.Το τιμολόγιο  που θα εκδώσει προς την επιχείρηση των  ενοικιαζομένων δωματίων έχει ημερομηνία  του επομένου μήνα από την περίοδο που  αφορούν οι κρατήσεις. Π.χ. για κρατήσεις   1/1/2013-31/1/2013 το τιμολόγιο θα εκδοθεί την  1/2/2013 και η πληρωμή προς την αλλοδαπή  εταιρεία θα γίνει μέσα σε 14 ημέρες από την  ημερομηνία έκδοσης  του τιμολογίου. Εάν  δεν υπάρξει κράτηση δεν λαμβάνει καμία  αμοιβή η .........Το ερώτημα είναι σε ποιο μήνα του  ανακεφαλαιωτικού πίνακα  θα εμφανιστεί η  ενδοκοινοτική  λήψη υπηρεσιών και για το  συγκεκριμένο παράδειγμα, στον Ιανουάριο  που έγιναν οι κρατήσεις ή στον Φεβρουάριο  που γίνεται η καταβολή της αντιπαροχής  δεδομένου ότι υπάρχουν στοιχεία  περιοδικότητας. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

 

Απάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1091531/2009 Υπουργική Απόφαση, έχουν διευκρινιστεί τα ακόλουθα:

Γ. Χρόνος δήλωσης των πραγματοποιηθέντων πράξεων στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.
Οι πράξεις που πραγματοποιούνται δηλώνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την ημερολογιακή περίοδο και από 01/01/2010 τον ημερολογιακό μήνα που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16, 18 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση με το Ν. 2859/2000), όπως ισχύει. Πιο συγκεκριμένα:
α) Όσον αφορά την ενδοκοινοτική παράδοση και απόκτηση αγαθών εφαρμόζονται τα όσα έχουν οριστεί έως σήμερα. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση είσπραξης αντιπαροχής, ως προκαταβολή, πριν την παράδοση των αγαθών, η πράξη αυτή πρέπει να δηλώνεται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά το χρόνο της είσπραξης και για το ποσό που εισπράττεται.
β) Όσον αφορά την ενδοκοινοτική παροχή ή λήψη υπηρεσιών ο χρόνος δήλωσης των πράξεων αυτών στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες είναι:
i) Ο χρόνος πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών, ή ο χρόνος που έχει συμφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών για τις οποίες η αντιπαροχή καταβάλλεται περιοδικά, ή ο χρόνος είσπραξης της αντιπαροχής σε περίπτωση προκαταβολής πριν την παροχή των υπηρεσιών.
ii) η λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, εφόσον: α) πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και β) δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής των.
Για παράδειγμα Γερμανική επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ παρέχει σε Ελληνική επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ λογιστικές υπηρεσίες. Η παροχή των υπηρεσιών αρχίζει τον Μάρτιο του 2010 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2011. Εάν από την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών (Μάρτιος 2010) έως και το τέλος του ημερολογιακού έτους 2010 δεν πραγματοποιηθεί καταβολή της αντιπαροχής, ή μέρους αυτής ως τμηματική καταβολή συμφωνημένων δόσεων, ή άλλη πληρωμή, οι αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους το μέρος των λογιστικών υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί (η γερμανική επιχείρηση ως παρέχουσα και η ελληνική επιχείρηση ως λήπτρια των αντίστοιχων υπηρεσιών).
Τέλος σημειώνεται ότι τυχόν εκπτώσεις που χορηγούνται στην ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών δηλώνονται κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2859/2000, προβλέπονται τα εξής:
1.Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών και η παροχή των υπηρεσιών. (......)
2. Κατ’ εξαίρεση, ο φόρος γίνεται απαιτητός:
α) κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με εξαίρεση τις παροχές υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14,
β) προκειμένου για παροχή υπηρεσιών, κατά το χρόνο έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, όταν αυτό εκδίδεται σε χρόνο προγενέστερο της παροχής των υπηρεσιών,
γ) κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και το αργότερο τη 15η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση, προκειμένου για παραδόσεις αγαθών που απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28,
δ) κατά το χρόνο είσπραξης της προκαταβολής που πραγματοποιείται πριν την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14.
ε) κατά το χρόνο που έχει συμφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες η αντιπαροχή καταβάλλεται περιοδικά,
(........)

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, κατά τη γνώμη μας ο φόρος γίνεται απαιτητός και κατά συνέπεια δηλώνεται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατα το χρόνο πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσίας (στην περίπτωσή σας 01/01-31/01), δεδομένου ότι η πράξη που μας περιγράφετε αποτελεί πράξη λήπτη της  περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, καθώς και επειδή δεν θεωρούμε πρόκειται για καταβολή δόσης, αλλά για τιμολόγηση συγκεκριμένων υπηρεσιών που συμβαίνουν σε ένα ημερολογιακό μήνα.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή η Ολλανδικά εταιρία εκδίδει το τιμολόγιο τον επόμενο μήνα και ενδεχομένως να δημιουργηθεί πρόβλημα κατά τον έλεγχο VIES, σας συνιστούμε να απευθύνετε το ερώτημά σας και στο υπουργείο Οικονομικών.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.