Αθήνα, 20/06/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1100687 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜA Β΄

Θέμα: «Αναγραφή της Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία»

Απαντώντας στην από 20/05/2013 αίτησή σας, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. - ν. 4093/2012), όπως ισχύει από 01/01/2013, προκύπτει ότι, δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή της αρμόδιας ΔΟΥ στα φορολογικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των αποδείξεων που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή. Ακόμη, σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται η διόρθωση σε τυχόν αποθέματα φορολογικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των αποδείξεων που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή, της ΔΟΥ που προκύπτει από συνένωση ή συγχώνευση άλλων ΔΟΥ ή άλλη αιτία (μεταφορά έδρας κ.λπ.).

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Ευθύμιος  Σαΐτης