Άρθρα Νόμων
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Άρθρο 111 Ρυθμίσεις για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού 1. Για το σκοπό του
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Άρθρο 19 Τροποποίηση διατάξεων για την εξαίρεση δικαστών 1. Το άρθρο 17 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Άρθρο 18 Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και συναφών διατάξεων 1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Άρθρο 17 Σχέση της διοικητικής με την πολιτική και την ποινική δίκη Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Άρθρο 16 Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας Στο Μέρος Τρίτο του π.δ. 18/1989 προστίθεται μετά το άρθρο 69 Κεφάλαιο Έβδομο
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Άρθρο 15 Τροποποίηση διατάξεων περί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων 1. Η παρ. 1 του άρθρου 41 του π.δ. 18/1989
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Άρθρο 14 Τροποποίηση γενικών δικονομικών κανόνων 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 18/1989
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Άρθρο 13 1. Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Πρώτου του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Άρθρο 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ («Ποινικές διατάξεις») Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 171 ως εξής: «4. Οι
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Άρθρο 11 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝΔΕΚΑΤΟΥ («Η αποκατάσταση του οφειλέτη») Αντικαθίσταται το Κεφάλαιο ενδέκατο του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρα 168 έως