Άρθρα Νόμων
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Άρθρο 111 Ρυθμίσεις για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού 1. Για το σκοπό του
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Άρθρο 84 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Άρθρο 83 Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου γ΄ της παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Άρθρο 82 1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Άρθρο 80 Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Κατά τις
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Άρθρο 81 1. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας» (ΚΕΔΗΦ)
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Άρθρο 78 Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), όπως
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Άρθρο 79 Παρατείνονται αυτοδικαίως έως και 31.12.2017 οι προγραμματικές συμβάσεις, που έχουν συναφθεί μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Άρθρο 77 Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Άρθρο 76 Η αληθής έννοια της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4386/2016 (Α΄ 94) είναι ότι η