Άρθρα Νόμων
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Άρθρο 75 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Άρθρο 74 1. Τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ το οποίο θα απασχοληθεί στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Άρθρο 73 Τροποποίηση του Ν. 3986/2011 1. Μετά την περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Άρθρο 72 Τροποποίηση του Ν. 4172/2013 1. Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Άρθρο 71 Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, συντάσσει ετήσιο οικονομικό προγραμματισμό και απολογισμό εκτέλεσης αυτού, καθώς και ισολογισμό
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Άρθρο 69 Παράταση Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» 1. α. Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», που παρατάθηκε με
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Άρθρο 70 Εξαίρεση των δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 παρ. 1
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Άρθρο 68 Έκτακτη επιχορήγηση πιστοποιημένων φορέων Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 1. Οι Περιφέρειες δύνανται να επιχορηγούν αποκλειστικά εντός του
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Άρθρο 66 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δόσεων προς τον τέως Ο.Ε.Κ. 1. Δικαιούχος του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), στον οποίο
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Άρθρο 67 Παρατείνεται αυτοδικαίως έως 31.12.2017, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 21/2013 διοικητική σύμβαση που αφορά στο έργο «Παροχή Υπηρεσιών