ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ

Αποφάσεις και εγκύκλιοι υπουργείου Οικονομικών.

Written by: AdminV (has written 8833 articles)
. ΔΕΑΦ Δ 1058266 ΕΞ 2017 Υποχρεώσεις ως προς την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από πιστωτικά ιδρύματα για συναλλαγές σε επενδυτικό
Written by: AdminV (has written 8833 articles)
. ΠΟΛ.1066/2017 Κοινοποίηση της υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. Αθήνα, 13 Απριλίου 2017 (Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Έννομες συνέπειες της
Written by: AdminV (has written 8833 articles)
. ΠΟΛ.1059/2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής. ΦΕΚ Β'1325/19.4.2017 Έχοντας υπόψη:
Written by: AdminV (has written 8833 articles)
. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ.1005/2017 (ΦΕΚ Β’145)
Written by: AdminV (has written 8833 articles)
. ΠΟΛ.1061/2017 Οδηγίες για την έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Αθήνα,
Written by: AdminV (has written 8833 articles)
. ΠΟΛ.1058/2017 Ταμειακή βεβαίωση οφειλών σε βάρος διαγραφείσας από το Μ.Α.Ε. ανώνυμης εταιρείας Αθήνα, 10.4.2017 Θέμα : «Κοινοποίηση σε φωτοαντίγραφο
Written by: AdminV (has written 8833 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1054442 ΕΞ 2017 Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση του αφορολόγητου αποθεματικού του ν.3299/2004 στο έντυπο Ν Αναφορικά