Ε.Λ.Π.

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για τα Ε.Λ.Π..

Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΣΛΟΤ 2075/30.9.2016 Αμοιβές Δ.Σ από διανεμόμενα κέρδη της χρήσης ΕΡΩΤΗΜΑ Παρακαλώ θα ήθελα την απάντησή σας για το κατωτέρω:
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΣΛΟΤ 1963/30.9.2016 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ΕΡΩΤΗΜΑ Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εάν είναι σωστός ο λογιστικός χειρισμός που έκανα στην
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΣΛΟΤ 2077/30.9.2016 Συνεκδικαζόμενες προδικαστικές υποθέσεις C-444/16 & C-445/16 ΕΡΩΤΗΜΑ Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, έγγραφο του ΔΕΕ, με το οποίο μας
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΣΛΟΤ 2046/30.9.2016 Μέθοδος Ολοκλήρωσης ΕΡΩΤΗΜΑ Πολύ μικρή οντότητα του Ν. 4308/2014 άρθρου 1 παρ. 2γ (Ο.Ε) με απλογραφικά αρχεία
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΣΛΟΤ 2049/30.9.2016 Τέλη κυκλοφορίας και προσωρινές λογιστικές διαφορές ΕΡΩΤΗΜΑ Οντότητα με διπλογραφικά αρχεία (δραστηριότητα ενοικιάσεις αυτοκινήτων) θα αγοράσει τα
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΣΛΟΤ 2014/30.09.2016 Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6) ΕΡΩΤΗΜΑ  Σας επισυνάπτω την αντίστοιχη κατάσταση σε περίπτωση
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΣΛΟΤ 1853/30.9.2016 Εύλογη αξία ακινήτου ΕΡΩΤΗΜΑ  Θα θέλαμε να μας πείτε την γνώμη σας σχετικά με την επιμέτρηση κτιρίου
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΣΛΟΤ 1827/31.8.2016 Ερωτήματα για αποθεματικό, προκαταβολή φόρου και εφαρμογή Δ.Λ.Π. ΕΡΩΤΗΜΑ  Με την παρούσα επιστολή μου ζητώ και σας
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΣΛΟΤ 1789/31.8.2016 Σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων σε οικοδομική οντότητα ΕΡΩΤΗΜΑ Πολύ μικρή οντότητα του άρθρου 1 παρ. (2γ) του Ν
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΣΛΟΤ 1806/2016 Λογιστικός χειρισμός πρόσθετου καταβαλλόμενου χρηματικού ποσού για τον σχηματισμό αποθεματικού για την αντιμετώπιση αναγκών του φορέα διαχείρισης