ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για τα Εργασιακά – Ασφαλιστικά.

Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Φ.80000/ΟΙΚ.48653/1865/30.11.2016 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄) και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Αρ.Πρωτ. Φ80000/οικ.50122/1920/30.11.2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 50 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α΄ 205) Σας γνωρίζουμε ότι
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Εγκύκλιος Ι.Κ.Α αριθ.43/29.11.2016 Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και εργοδοτών υπερ
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Αρ.Πρωτ: 175199/18.11.2016 Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών. Σχετ.: α) Η υπ΄ αρίθμ. 100984/7.7.2016 εγκύκλιος του Ταμείου. β) Το υπ αρίθμ΄
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Εγκύκλιος Ι.Κ.Α 42/28.11.2016 Σύσταση, ανασύσταση, μετονομασία και καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων. Αρ.Πρωτ.: Γ99/36 Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκαν στην
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Αριθμ. οικ. 120629/2016 Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2017 στις 22.12.2016. ΦΕΚ B'3810/25.11.2016 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε Αριθ.31/25.11.2016 Χορήγηση ποσού σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου μετά την 13.05.2016 (μεταβίβαση), ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πριν τις 13.05.2016.
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Φ80020/οικ.52802/Δ15.915/2016 Εφαρμογή των περ. β και γ της παρ. 4 του άρθ. 35 του ν.4387/2016 Σχετ.: 1) Η αρ.
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε αριθ.30/21.11.2016 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές της