ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για την φορολογία.

Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ.1005/2017 (ΦΕΚ Β’145)
Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. ΠΟΛ.1061/2017 Οδηγίες για την έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Αθήνα,
Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1054442 ΕΞ 2017 Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση του αφορολόγητου αποθεματικού του ν.3299/2004 στο έντυπο Ν Αναφορικά
Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. ΠΟΛ.1057/2017 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013. Συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές εταιρειών. Αθήνα, 6.4.2017
Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. ΠΟΛ.1054/2017 Φορολογική μεταχείριση καταβληθείσας παροχής - ασφαλίσματος που διενεργείται στα πλαίσια ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων Θέμα: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.22/2017
Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 59/2017 Ζητήματα φορολόγησης επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών την πώληση ανεγειρομένων οικοδομών. Με την Παρ. 12 του άρθρου
Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. ΠΟΛ. 1044/2017 Αίτηση Εφαρμογής Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΦΔ) μεταξύ Ελλάδας & Ην. Βασιλείου Αθήνα, 21 Μαρτίου 2017 Σας
Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. ΠΟΛ.1047/2017 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους
Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. ΠΟΛ.1045/2017 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε
Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. ΠΟΛ.1043/2017 Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016.