ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για την φορολογία.

Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΠΟΛ.1072/2017 Απαλλαγή μερισμάτων μετόχων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, διαχειρίστριας και ναυλώτριας εταιρίας. Αθήνα, 4 Απριλίου 2017 ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της με αριθμό
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017 Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΠΟΛ.1071/2017 Κοινοποίηση μεταβολών στον ΚΦΕ με το νόμο 4467/2017 Αθήνα, 3 Μαίου 2017 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 2017 Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη μεταφορά ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΠΟΛ.1068/2017 Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών. Με
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ.1005/2017 (ΦΕΚ Β’145)
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΠΟΛ.1061/2017 Οδηγίες για την έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Αθήνα,
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1054442 ΕΞ 2017 Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση του αφορολόγητου αποθεματικού του ν.3299/2004 στο έντυπο Ν Αναφορικά
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΠΟΛ.1057/2017 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013. Συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές εταιρειών. Αθήνα, 6.4.2017