ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για την φορολογία.

Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΠΟΛ.1179/17.11.2016 Φορολογικά θέματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001. Με
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 17.11.2016 Συντελεστής απόσβεσης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με αφορμή ερωτήματα που
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΑΤΚΕ 0007801 ΕΞ 15.9.2016 Φορολογία νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Α. 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ 3.11.2016 Φορολογική μεταχείριση ληφθέντος ασφαλίσματος συνεπεία λήξης ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΔΕΑΦ Α 1148842 ΕΞ 17.10.2016 Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. Σε απάντηση αίτησής σας, αναφορικά με το παραπάνω
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΠΟΛ.1161/1.11.2016 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών. Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1147/2016 εγκυκλίου μας,
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1155600 ΕΞ 26.10.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΠΟΛ.1158/24.10.2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΑΤΚΕ 0008020/ΕΞ2016/2140/5.10.2016 Φορολογία εισοδήματος αγροτών Σε απάντηση ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, σας γνωρίζουμε ότι με