Φ.Π.Α.

Αρ.Πρωτ.: 24805/2017 Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

. Αρ.Πρωτ.: 24805/2017 Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Αθήνα, 14.3.2017 1. ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 1. Ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο γεωργός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης των άμεσων ενισχύσεων, των μέτρων μικρών νησιών…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Φ.Π.Α.

ΔΕΛ Β 1062442 ΕΞ 2017 Τύπος Οριστικής Πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ και Πράξης Επιβολής Προστίμου.

. ΔΕΛ Β 1062442 ΕΞ 2017 Τύπος Οριστικής Πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ και Πράξης Επιβολής Προστίμου. ΦΕΚ B’1606/10.5.2017 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 37 και 62 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013 ΦΕΚ Α’170), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. β’ υποπερ. ββ’ του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν, με…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1073/2017 Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ

. ΠΟΛ.1073/2017 Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ Αθήνα, 10.5.2017 Κοινοποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4467/2017 (ΦΕΚ Α’56/13.4.2017) και παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή τους: 1. Με την περίπτωση α’ της παραγράφου 3 προστίθεται μεταβατική διάταξη στην παράγραφο 12 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1070/2017 Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) με ισχύ για το έτος 2017

. ΠΟΛ.1070/2017 Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) με ισχύ για το έτος 2017. Αθήνα, 28.4.2017 Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, στην ελληνική γλώσσα, τον κατάλογο των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 47, παρ. 2, περ.…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1053/2017 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της εγκυκλίου του ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1130/2016.

. ΠΟΛ.1053/2017 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της εγκυκλίου του ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1130/2016. Αθήνα, 4.4.2017 Σε συνέχεια προφορικών και γραπτών ερωτημάτων για την διαδικασία εφαρμογής της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1130/2016 με την οποία κοινοποιήθηκε η με αριθ. 148/2016 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για την χορήγηση των απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), σε…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1052/2017 Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, για διαφορές που σχετίζονται με τον ΦΠΑ.

. ΠΟΛ.1052/2017 Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, για διαφορές που σχετίζονται με τον ΦΠΑ. Αθήνα, 4.4.2017 Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα αναφορικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), λόγω εσφαλμένης χρέωσης, αναφορικά με τον Φ.Π.Α., παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: Α. Προϋποθέσεις έκδοσης πιστωτικού…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1023/2017 Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών άνευ ανταλλάγματος από υποκείμενους στο φόρο στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.

. ΠΟΛ.1023/2017   Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών άνευ ανταλλάγματος από υποκείμενους στο φόρο στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.   ΦΕΚ B’943/21.3.2017 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:  1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000, ΦΕΚ Α΄ 248/7.11.2000), όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 73 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚΦ Δ 1032572 ΕΞ 2017 Διευκρινίσεις επί της αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1181343 ΕΞ/9.12.2016 εγκυκλίου -παράδοση (πώληση) εμπορευμάτων με όρους ex factory (εκ του εργοστασίου)

. ΔΕΦΚΦ Δ 1032572 ΕΞ 2017 Διευκρινίσεις επί της αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1181343 ΕΞ/9.12.2016 εγκυκλίου -παράδοση (πώληση) εμπορευμάτων με όρους ex factory (εκ του εργοστασίου) ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ/26.04.2016 εγκύκλιος Με σκοπό την αποφυγή παρερμηνειών της εν θέματι εγκυκλίου που δημιουργούν προβλήματα στους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Φ.Π.Α.

ΑΤΚΕ 0000907 ΕΞ2017/306/25.1.17 Η κοινοτική οδηγία του ΦΠΑ δεν προβλέπει άλλη δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή στα ακίνητα.

. ΑΤΚΕ 0000907 ΕΞ2017/306/25.1.17 Η κοινοτική οδηγία του ΦΠΑ δεν προβλέπει άλλη δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή στα ακίνητα. Α. Το εισόδημα που προκύπτει από την ανέγερση και πώληση οικοδομών, θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος με έναρξη ισχύος από 1.1.2014), ενώ ο…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1010/2017 Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν σε τρίτη χώρα.

. ΠΟΛ.1010/2017 Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν σε τρίτη χώρα. ΦΕΚ B’410/14.2.2017   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν: α) της παραγράφου 3 του άρθρου 11 β) της…

Continue Reading
s2Member®