ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. Οδηγία 2011/96/ΕΕ του συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2011 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. Οδηγία 2014/107/ΕΕ του συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. Οδηγία 2013/61/ΕΕ του συμβολίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τις
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. Οδηγία 2011/96/ΕΕ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2011, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. Οδηγία 2011/16/EE του συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας (SE) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. Ψήφισμα του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2010 για το συντονισμό των κανόνων περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιριών (ΕΑΕ) και περί