ΛΟΙΠΑ
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Γ36/04/97/2017 Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης, πτωχευτικής διανομής κ.α. ΣΧΕΤ.: η υπ' αρ. 41/2014
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Κ.Υ.Α αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ1019140 ΕΞ 2017 Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Αριθμ. 411/2017 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΕΦΚΑ, στους Υποδιοικητές. ΦΕΚ B'468/17.02.2017 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Κ.Υ.Α 5743/125/2017 Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.20405/373/2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας (Β'1371)» Αθήνα, 8.2.2017 Έχοντας
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Αριθ. Πρωτ. 4872/105/2017 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ5(α)/9941/2017 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Αριθμ. 17730/2017 Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Αριθμ. Γ5(α)οικ.11601/2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ5(α)οικ. 90552/2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3890) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως ισχύει. ΦΕΚ B'445/15.2.2017